تاریخچه کارخانه عرقیات جنت


historyFactory

شـرکت برفین شـاذ شـیراز بـا برنـد جنـت شـیراز در سـال 1390 پای بـه عرصـه صنعـت گذاشـت و ایـن مجموعـه فعالیت هـای خـود را در زمینـه تولیـد گلاب و عرقیـات گیاهـی از سـال 1379 در شهرسـتان میمنـد فـارس آغـاز نمـوده اسـت و بـه مـدت 18 سـال متوالـی عرقیـات عمـده را در سـطح وسـیع بـه تمـام همشـهریان عزیـز اسـتان فـارس و اسـتانهای همجـوار توزیـع نمـوده اسـت .شـرکت برفیـن شـاذ شـیراز در امـر تولیـدات عرقیـات بسـته بنـدی از سـال 1395 کار خـود را در مجموعـه پیشـرفته واقـع در شـهرک صنعتـی بـزرگ شـیراز شـروع نمـوده اسـت کـه بـر پایه گیاهـان معطـر و داروئـی به تولیـد عرقیـات معطـر و داروئی - شـربت هـای گیاهـی -نوشـیدنی عرقیـات بـه صـورت مسـتقیم و غیـر مسـتقیم آن را بـه دسـت مصـرف کننـده عزیـز مـی رسـاند .جنـت شـیراز مفتخـر اسـت عـاوه بـر عرقیـات عمـده و بسـته بنـدی - اسـانس هـای گیاهـی را حاصـل از عمـل تقطیـر بـا فرمـو السـیون اختصاصـی عرضـه بـازار نمایـد و بـا تکیـه بـر تجـارب دراز مـدت در زمینـه تولیـد گالب و عرقیـات توانسـته بـا تکنولـوژی مـدرن و بـا اسـتفاده ازپیشـرفته تریـن ماشـین آالت محصـوالت خـود را بـدون دخالـت دسـت و عـاری از هرگونـه آلودگـی و مـواد افزودنـی و نگهدارنـده بـا برتریـن کیفیـت بـه بـازار هـای داخلـی و خارجـی ارائـه نمایـد .الزم بـه ذکـر اسـت کـه عرقیـات و اسـانس هـای گیاهی نـه تنهـا بـه عنـوان طعـم دهنـده در مـواد غذایـی و نوشـیدنی هـا کاربـرد دارد بلکـه از دیـر بـاز بـه عنـوان دارو هـای گیاهـی در طـب سـنتی ایـران مـورد اسـتفاده قـرار داشـته اسـت .جنـت شـیراز : مفتخـر اسـت کـه از سـال 1390 تصمیـم بـه طـرح توسـعه در زمینـه تولیـدات/ گلاب بـا دوز اسـانس 18 /عـرق نسـترن خالـص/ عصـاره/ افشـره/ عرقیـات داروئـی و نوشـیدنی هـا را عرضـه نمایـد و درجهــت ارتقــاء ایــن امــر تجهیــزات آزمایشــگاهی و دســتگاه هــای مــدرن کیفــی بــر پایــه اســتاندارد هــای روز دنیــا مهیــا و در راســتای رضایــت مشــتریان و احتــرام بــه حقــوق مصــرف کننــده مجــوز هــای الزم از قبیــل پروانــه بهــره بــرداری - ســیب ســامت محصــول - جــدول ارزش غذایــی و اســتاندارد ملــی ایــران را اخــذ نمایــد قابـل توجـه اسـت کـه :کلیـه محصـوالت ایـن شـرکت دائمـا ازطریـق کارشناسـان سـازمان غـذا و دارو بررسـی میشـود و محصولـی نـاب بـدون نقـص توسـط شـرکت برفیـن شـاذ شـیراز بـا برنـد جنـت شـیراز عرضـه مـی گـردد.

historyFactory

ویژگی های کارخانه و محصولات جنت


health

دارای خواص درمانی


No_Chemicals

بدون مواد نگهدارنده

health

صادرات به خارج

No_Gas

بدون گاز


Supply

تامین مواد اولیه

No_Essential

بدون اسانس

health

دستگاه های مدرن و صنعتی

health

بدون رنگ

health

کاملا گیاهی و ارگانیک

مزرعه نسترن جنت

مزرعه نسترن جنت


مزرعه ارگانیک نسترن شرکت برفین شاذ شیراز در سال 1393 با سرمایه گذاری خاص در زمینی به وسعت ۲هکتار با اندوخته تجارب حاصل از گذشته و تکیه به علم گیاه شناسی، گونه ای نادر از درختچه های نسترن را کشت نموده است، که این مزرعه ارگانیک قادر به برداشت گل نسترن به مدت ۷ ماه متوالی در سال را داراست لازم به ذکر است که این شرکت پس از طی مدت ۴ سال از کاشت این گونه نادر از گل نسترن توانسته از اوایل اردیبهشت ماه تا اواخر آبان ماه گل نسترن برداشت کند.واکنون این مزرعه توانسته در فصول مختلف سال گل نسترن را در بازار داخلی عرضه نماید و با تکیه بر صنعت مدرن و ماشین آالت پیشرفته عرق نسترن را تولید و به کارخانجات مواد غذایی مربوطه ارائه کند اکنون شرکت برفین شاذ شیراز با توجه به شعار ملی ”کاالی ایرانی“ با داشتن ظرفیت مناسب در امر تولید عرق نسترن، آمادگی هرگونه همکاری با شما مشتریان، همکاران و تولید کنندگان در خصوص عرقیات، نوشیدنی عصاره، افشره، آبمیوهها، را اعلام می نماید.

Design With By WEBARKA